BMWTop.cz

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A SERVISNÍ PODMÍNKY
OPRAV A PRACÍ SPOLEČNOSTI BMWTOP s.r.o. na motorových vozidlech,
agregátech a na jejich dílech, prodeje náhradních dílů a kalkulace
předběžných nákladů (dále jen „VPO“) dle zák. 89/2012 Sb.

 

1. Vymezení pojmů
„Opravcem“ se rozumí společnost BMWTOP s.r.o. se sídlem Pražská 69, Dolínek, 250 70 Odolena
Voda, IČ: 03372774, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C,
vložka 230333.
„Objednatelem“ se rozumí vlastník nebo provozovat vozidla, uvedený v předloženém Osvědčení o
registraci vozidla. Objednatel objednává opravu vždy na svůj účet a je povinen opravu Opravci
zaplatit. Objednatel objednává opravu u Opravce osobně nebo prostřednictvím Zástupce.
„Zástupcem“ se rozumí ten, kdo objednává opravu na účet Objednatele, zejména zmocněnec či
zaměstnanec.
„Zákazníkem“ se rozumí Objednatel nebo jeho Zástupce. Zákazník je vždy osoba, která „vozidlo do
servisu předala“.
„Zakázkovým listem“ se rozumí smluvní formulář Opravce, sloužící rovněž jako zápis o převzetí
vozidla do opravy. Zakázkový list musí být při zadání opravy podepsán Zákazníkem a Opravcem a
tvoří předmět smlouvy. Dodatky či odchylky, učiněné Zákazníkem jsou bez výslovného potvrzeného
odsouhlasení Opravce, vyloučeny.
Smlouvu uzavírá Zákazník s Opravcem písemně ve formě Zakázkového listu s navrhovaným
předmětem plnění dle pokynu Zákazníku. Podpisem pracovníka BMW TOP dojde k uzavření smlouvy.
Každou změnu smlouvy musí Opravce a Zákazník potvrdit telefonicky s následným potvrzením SMS,
e-mailem anebo v listinné formě, vše v souladu s těmito VPO, jinak je změna neplatná.
„Předmětem smlouvy“ je údržba nebo oprava motorového vozidla, dle objednávky Zákazníka, není-li
uvedeno jinak, v rozsahu odpovídajícímu znovuuvedení vozidla do stavu způsobilosti provozu na
pozemních komunikacích odstraněním vad. Oprava může být provedena za použití nových
originálních či repasovaných dílů, příslušenství a výrobcem schválených provozních látek.
„Cenou“ se rozumí odhadovaná cena, poznamenaná do Zakázkového listu, která bude
pravděpodobně účtována za provedení zakázky. Takto stanovená, nezávazným rozpočtem odhadnutá
cena, je vždy pouze předpokládaná a není zaručena její úplnost. Kalkulovaná cena vychází z aktuálně
platného ceníku materiálu a pracovních jednotek, jež je k dispozici na provozovně.
VPO jsou zveřejněny na internetových stránkách Opravce www.bmwtop.cz a v prostoru příjmu
zakázek. Na žádost obdrží Zákazník kopii VPO k pečlivému prostudování před podpisem smlouvy.
„Průkazem totožnosti“ se rozumí občanský průkaz dle zák. č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech,
ve znění novel, nebo cestovní pas dle zák. č. 329/1999 Sb., o cestovních dokladech.
„Osvědčením o registraci vozidla“ se rozumí i osvědčení o technickém průkazu (OTP).

2. Úvodní ustanovení
Tyto Všeobecné podmínky oprav upravují práva a povinnosti Zákazníka a Opravce při objednávání,
provádění a úhradě oprav motorových vozidel v provozovnách Opravce a při nákupu náhradních dílů.
Objednáním opravy akceptuje Zákazník tyto VPO. VPO se použijí na opravy objednávané
podnikajícími i nepodnikajícími osobami, bez ohledu na to, zda Smlouva souvisí či nesouvisí
s podnikatelskou činností Zákazníka.

3. Závaznosti podpisu zakázky
3.1 Majitel nebo provozovatel vozidla odpovídá za to, že každý, kdo vozidlo přiveze k opravě a učiní
objednávku, je jeho oprávněným Zástupcem. Zákazník je povinen hradit Cenu opravy.
3.2 Zákazník je povinen při zadání opravy předložit Osvědčení o registraci vozidla a identifikovat se.
3.3 Vystupuje-li Zástupce jménem Objednatele, který je podnikatelem, a který je zapsán
v předloženém Osvědčení o registraci vozidla, má se za to, že Zástupce je Objednatelem pověřen
opravu u Opravce objednat. Pokud Objednatel popře zastoupení, Zástupce vstupuje do povinnosti
Objednatele a podpisem Zakázkového listu na sebe bere závazek, že uspokojí veškeré budoucí
závazky Objednatele z této smlouvy, bude-li k tomu Opravcem za splnění zákonných podmínek
vyzván.
3.4 Objednatelé, zadávající opravu na základě celoroční objednávky, servisní smlouvy či jiného
dokumentu na budoucí opravu či údržbu blíže nespecifikovaného vozového parku, se nemohou
následně zprostit odpovědnosti k zaplacení díla a převzetí vozidla odkazem na nezpůsobilost osoby,
která jejich jménem vystupovala a podepisovala.
3.5 Kdo objednává opravu jménem fyzické osoby a nedoloží písemná zmocnění nebo oprávnění,
bude po předložení Osvědčení o registraci vozidla zapsán do Zakázkového listu jako osoba, která
„vozidlo do servisu předala“ a i na něho se vztahují práva a povinnosti Zákazníka podle těchto VPO,
včetně povinnosti uhradit Cenu opravy, a to rukou společnou a nerozdílnou s majitelem vozidla.
3.6 Opravce je oprávněn odmítnout přijmout do opravy vůz, pokud osoba, která jej přistavila,
nepředloží Osvědčení o registraci vozidla.
3.7 Opravce je oprávněn ověřit při zadávání opravy totožnost Zákazníka dle Průkazu totožnosti a
v rámci zákonných limitů identifikaci evidovat, v případě odmítnutí identifikace není povinen
přijmout vozidlo a potvrdit Zakázkový list.
3.8 Zákazník bere na vědomí, že je povinen předávat vozidlo do opravy vyklizené bez dalších
předmětů, případně písemně upozornit Opravce na předměty ponechané a zapsat je na Zakázkový
list (nářadí, autorádio včetně typu apod.). Opravce Neodpovídá za škodu na předmětech
ponechaných ve vozidle, pokud nebyly zapsány na Zakázkovém listě. Zákazník nesmí ponechat ve
vozidle cennosti nebo nebezpečné předměty.
3.9 Zákazník bere na vědomí, že vozidlo převzaté k opravě je řádně skladováno na nekrytém,
oploceném a zabezpečeném parkovišti s pojištěním vozidel třetích osob pro případ škody. Opravce
nahradí škodu, způsobenou na vozidle povětrnostními podmínkami – vyšší mocí, a to opravou s tím,
že náklady na opravu nad výši hrazenou z pojistného plnění na předmětné vozidlo pojišťovnou, hradí
Zákazník, přičemž se má za to, že k rozdílu výše pojistného a skutečnou škodou by došlo i bez převzetí
vozidla do opravy.

4. Cena opravy
4.1 Je-li možné z popisu Zákazníka o vadách a charakteristice chování vozidla stanovit odhadem Cenu
opravy, musí být tato Cena jako odhadem určená (§ 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník)
uvedena v Zakázkovém listě. Při stanovení Cenu sjednávají strany následující postup:
4.1.1 Přeje-li si Zákazník předběžnou kalkulaci nákladů, uvede žádost do Zakázkového listu.
Vyhotovení předběžné kalkulace je zpoplatněno, přičemž Cena bude Zákazníkovi předem
oznámena. Pokud Zákazník na základě předběžné kalkulace nákladů nechá provést opravu u
Opravce, poskytne mu Opravce slevu ve výši ceny za předběžnou kalkulaci.
4.1.2 Zákazník nepožaduje předběžnou kalkulaci, souhlasí s Cenou odhadem a nepožaduje,
aby byl přizván k osobnímu ohledání příčin vad a k podpisu o změně sjednané Cenu ani
písemně informován o změně takto sjednané Ceny, nepřevýší-li skutečná kalkulovaná Cena
odhadní cenu o více než 10%. Při změně Ceny nad odhadní cenu o více než 10% se Zákazník
zavazuje, že na e-mailovou zprávu o zjištěné příčině vady a rozšíření Ceny zakázky, sdělí
Opravci do 48 hodin, nejpozději do konce následujícího pracovního dne po dni pracovního
klidu nebo svátku, zda opravu odmítá. Opravce zastaví práci a vyčká reakce Zákazníka.
4.1.3 Pokud Zákazník neodmítne rozšíření zakázky písemně (i e-mailovou zprávou)
v uvedené lhůtě, sjednává se, že platí konkludentní (mlčky – bez protestu) odsouhlasení nové
Ceny a Opravce bude v opravě pokračovat, až do odstranění vad. Termín plnění se prodlouží
o dobu pozastávky prací. Zákazník zaplatí nově kalkulovanou Cenu opravy podle platného
ceníku.
4.1.4 Pokud Zákazník odmítne opravu za skutečně kalkulovanou Cenu, zavazuje se Zákazník
vyzvednout vozidlo do dalších 48 hodin a zaplatit Cenu za práci, vynaloženou Opravcem ke
zjištění rozsahu vad, a to dle platného ceníku Opravce. V takovém případě je Zákazník
povinen uhradit Opravci provedenou demontáž, prohlídku a zpětnou montáž vozidla,
případně opravy již provedené, dle původní zakázky. Pokud si Zákazník vozidlo do 3
pracovních dnů od vyrozumění nepřevezme, vzniká Opravci za další dny skladování nárok na
úhradu parkovného dle ceníku provozovny.
4.1.5 Provedené práce dle odst. 4.1.4, spotřebovaný materiál a díly zamontované do vozu,
jejichž demontáž a další použití není možné, hradí v takovém případě Zákazník.
4.2 Cena je stanovena podle ceníku servisních úkonů, náhradních dílů a materiálu spotřebovaného
při opravě, odpovídající skutečně provedenému dílo. Cena prací neobsažených v ceníku musí být
uvedena zvlášť, Ceník Servisních úkonů je k nahlédnutí v každé servisní provozovně Opravce.
4.3 Cena je splatná v den, uvedený jako termín opravy nebo v den, kdy je předmět zakázky připraven
k předání Zákazníku, a který byl Zákazníkovi oznámen alespoň den předem.
4.4 Při placení částky nad 270.000,- Kč (dále jen „limit“) je Zákazník povinen provést platbu
bezhotovostně na příslušný bankovní účet Opravce. Platba v jakékoliv cizí měně se pro účely výpočtu
limitu přepočte na měnu Korun českých směnným kurzem devizového trhu vyhlášeným ČNB ke dni
příslušné platby. Do limitu se započítávají všechny poplatky v Kč i cizí měně poskytnuté Zákazníkem
Opravci v průběhu jednoho kalendářního dne a současně na jeden obchodní případ.

5. Rozsah a provedení opravy
5.1 Oprava bude provedena v rozsahu a v termínu dokončení díla na Zakázkovém listě.
5.2 Vyjde-li při provádění opravy najevo potřeba provedení jiné nebo dodatečné opravy, upozorní
Opravce na tuto skutečnost bez zbytečného odkladu Zákazníka. V případě změny rozsahu a pracnosti
zakázky je Opravce oprávněn podle potřeby prodloužit termín, o čemž Zákazníka vhodným způsobem
vyrozumí. Pokud Zákazník opravu schválí, Opravce ji provede. V opačném případě vyznačí Opravce na
Zakázkový list sdělení, že Zákazník opravu neschválil a Oprave práce na vozidle zastaví. V takovém
případě nezaviněného prodlení a zastavení prací je Zákazník povinen uhradit Opravci náklady stejně
jako v čl. 4.1.4 a 4.1.5.
5.3 Opravce je oprávněn v rámci opravy provést s vozidlem jednu nebo více zkušebních jízd v rozsahu
přiměřeném prováděné opravě (po převzetí vozidla a po provedení opravy).
5.4 Zákazník je povinen předem uvést do Zakázkového listu, že mu má být vrácen vyměněný
poškozený díl nebo součástka. Jinak tyto komponenty přenechává do vlastnictví Opravce jako použitý
materiál bez hodnoty. Poškozené díly nebo součástky, které byly nahrazeny novými nebo
repasovanými díly bezúplatně v rámci záruční opravy nebo hrazeny pojišťovnou, přenechává Zákazník
vždy do vlastnictví Opravci.

6. Vydání vozidla z opravy
6.1 Zákazník je povinen převzít vozidlo z provozovny Opravce v den uvedený na Zakázkovém listě
nebo v pozdější dohodnutý den.
6.2 K výzvě Opravce je Zákazník povinen předložit originál Zakázkového listu, případě prokázat při
převzetí vozidla svojí totožnost. Přebírá-li vozidlo jménem Objednatele jiný Zástupce, než který
vozidlo k opravě přistavil, je povinen uvést k podpisu čitelně své jméno.
6.3 Zákazník je povinen potvrdit převzetí vozu podpisem na Zakázkovém listě.
6.4 Nevyzvedne-li si Zákazník vozidlo z opravy do 30 dnů po dni stanoveném dle bodu 7.1, je Opravce
oprávněn účtovat Objednateli poplatek za uskladnění. Zároveň na Objednatele přechází riziko
nahodilé škody nebo zničení vozidla.
6.5 Nevyzvedne-li si Zákazník vozidlo z opravy do šesti měsíců ode dne stanoveného dle bodu 7.1, je
Opravce oprávněn vozidlo prodat.

7. Úhrada Ceny opravy
7.1 Vozidlo bude Zákazníkovi z opravy vydáno až po uhrazení úplné Ceny opravy, vyjma písemně
sjednaných rámcových servisních smluv (7.3). Opravce může zadržet předměty, které se do jeho
držení dostaly na základě jakékoliv zakázky k zajištění svého splatného dluhu vůči Zákazníkovi.
Zadržovací právo lze uplatnit také kvůli pohledávkám z dříve přijatých zakázek, pokud mají souvislosti
s předmětem podnikání Opravce.
7.2 Před vydáním vozidla Zákazník podepíše Zakázkový list a fakturu. Platbu může Zákazník provést
na pokladně v provozovně Opravce, buď v hotovosti (do částky shora uvedeného limitu), či platební
kartou, nebo bankovním převodem. V pokladně bude Zákazníkovi na fakturu vyznačeno razítko
pokladny osvědčující úhradu Ceny. V případě platby bankovním převodem Zákazník oznámí Opravci
realizaci platby. Pokladna potvrdí zaplacení, až po připsání Ceny opravy na účet Opravce.
7.3 Zákazník objednávající opravy v rámci celoroční objednávky či servisní smlouvy, který byl nebo je
v prodlení s úhradou byť i jediné splatné Ceny za dříve provedenou opravu, je povinen všechny další
opravy hradit v hotovosti, platební kartou nebo bankovním převodem v souladu s ustanovením bodu
7.2 a ztrácí právo na vydání vozidla před úplným zaplacením kupní Ceny.
7.4 Na uzavření celoroční objednávky či servisní smlouvy není nárok. Opravce tuto smlouvu uzavírá
podle svých možností a na základě vyhodnocení vlastních rizikových kritérií, je oprávněn kdykoliv a
jednostranně ukončit oprávnění z celoroční objednávky a požadovat úhradu Ceny všech splatných
pohledávek před předáním vozidla.

8. Odpovědnost za vady a za škodu
8.1 Za provedení opravy a použité náhradní díly odpovídá Opravce dle zákona. Odpovědnost za
samostatně prodané náhradní díly z kupní smlouvy vzniká Opravci jen tehdy, pokud byly odborně
namontovány a užívány dle určení výrobce a v souladu s montážními pokyny výrobce pro určené
vozidlo. Důkaz o správném technologickém postupu a seřízení (včetně protokolu) prokazuje Zákazník.
8.2 Odpovědnost se nevztahuje na spotřební materiál, rychle spotřebovávané náhradní díly či
součástky a mazadla.
8.3 Odpovědnost se nevztahuje na závady a škody, způsobené havárií vozidla, nevztahuje se na
závady, způsobené nesprávným užíváním vozidla (nadměrné zatížení, neodborná manipulace,
neodborné opravy a nepřípustné změny včetně neautorizovaných přestaveb a tzv. tuningu), ani na
vady (vyvolané související škody), pokud Zákazník vnesl k provedení opravy/údržby vlastní materiál.
8.4 Byla-li oprava provedena vadně, je Opravce povinen vadu bezplatně odstranit v nejkratší možné
době na svůj účet.
8.5 Shora uvedená ustanovení čl. 8 platí i na repasované díly. Na použití repasovaných dílů za
zvýhodněnou cenu, vždy výměnou za poškozené komponenty, je Zákazník předem upozorněn.
8.6 Zákazník odpovídá za škodu, která vznikne na předmětu zakázky v důsledku úmyslně
pozměněných či zatajených informací o příčině vady na vozidle, a/nebo v případě, že byl Opravcem
písemně poučen o nevhodnosti jeho pokynu na postup při opravě vozidla a přesto na takovém
postupu trvá. V takovém případě odpovídá i za veškeré související škody či ztráty, které v důsledku
jeho pokynu Opravci vzniknou.
8.7 Odpovědnost Opravce k náhradě majetkové újmy je dána podle relevantních zákonných pravidel
s tím, že se takto omezuje dohodou dle § 2898 zákona 89/2012 Sb. občanského zákoníku na újmu
způsobenou úmyslně a hrubou nedbalostí.
8.8 Informace o použití náhradních dílů podají na požádání pověřené osoby Opravce a poskytnou
ucelené technické informace.

9. Závěrečná ustanovení
9.1 Opravce je oprávněn tyto VPO kdykoliv měnit. Změna VPO se nedotýká již objednaných oprav.
9.2 Ustanovení těchto VPO upravují práva a povinnosti Opravce a Zákazníka, pokud není v konkrétní
Smlouvě, případně v celoroční objednávce či servisní smlouvě dle čl. 3.4 dohodnuto, a v Zakázkovém
listě potvrzeno něco jiného.
9.3 Písemným vyrozuměním, písemným schválením apod. se v těchto VPO rozumí vyrozumění,
schválení apod. učiněné písemně s podpisem nebo e-mailem. Byla-li zpráva odeslána z e-mailové
adresy sdělené Zákazníkem, nemůže se Zákazník dovolávat zneužití e-mailové adresy. U sdělení
faxem je písemná forma dodržena pouze v případě, že Zákazník předem Opravci písemně sdělil
kontaktní faxové číslo.
9.4 Písemná vyrozumění, schválení apod. podle čl. 9.3 se v případech, kdy není možné prokázat jejich
doručení, považují za doručená sedmým dnem od prokazatelného odeslání.
9.5 Zákazník se zavazuje oznámit Opravci jakékoliv změny v adrese či jiných fakturačních údajích. Při
porušení této povinnosti na něho přechází riziko nahodilé zkázy a v případě prodlení s řádným a
včasným převzetím vozidla hradí parkovné.
9.6 V případě, že dojde mezi Opravcem a Zákazníkem – spotřebitelem ke vzniku spotřebitelského
sporu ze smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může spotřebitel podat návrh na
mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů,
který je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha
2, e-mail: adr@coi.cz , web: adr.coi.cz.
9.7 Objednatel a stejně tak Zákazník uzavřením a podpisem Zakázkového listu, případně uzavřením
smlouvy, dávají Opravci souhlas k tomu, aby v nezbytném rozsahu nakládal s jejich osobními údaji, a
to se jménem, příjmením, datem narození a případně bydlištěm, a to výlučně pro účely evidence
těchto osobních údajů v databázi zákazníků Opravce, a za účelem archivace Zakázkových listů a stejně
tak smluv, uzavřených mezi Zákazníkem či Objednatelem na straně jedné a Opravcem na straně
druhé. Opravce se zavazuje učinit veškerá dostupná opatření, vedoucí k tomu, aby k osobním údajům
neměla přístup jakákoliv třetí osoba, přičemž se Opravce zavazuje dále učinit veškeré kroky, směřující
k tomu, aby jeho zaměstnanci byli v potřebném rozsahu poučeni o nakládání s osobními údaji a byli
zavázáni v tomto rozsahu k mlčenlivosti.
9.8 Otázky těmito VPO výslovně neupravené se řídí zák. č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem
v aktuálním znění a platnou právní úpravou ČR.
9.9 Tyto Všeobecné podmínky oprav nabývají účinnosti dne 1.1.2019 a nahrazují dřívější všeobecné
podmínky oprav.

Close Menu
×
×

Cart